HOW PRAISING YOUR CHILDREN IS NOT A GOOD IDEA!

L'ELOGI
Els pares ens sentim orgullosos i feliços quan els nostres fills i filles demostren tenir un talent, una habilitat excepcional o treuen notes brillants a l’escola. I és clar, com a pares carinyosos, els elogiem generosament, sovint massa, els adulem creient que estem augmentant la seva autoestima i rendiment – que si quina filla més llesta que tinc, que si quant talent, que si tu sí que en saps... Alguns pares premien les bones notes amb una bicicleta o unes colònies de bàsquet. Podríem entrendre-ho com a quelcom motivador – el meu fill ho ha fet bé i s’ho mereix o el meu fill és intel·ligent i llest i, per tant, s’ho mereix.
Tanmateix, nous estudis suggereixen que elogiar als nens per la seva intel·ligència o talent els fa més mal que bé.
Carol Dweck, catedràtica de psicologia a la Universitat de Stanford i autora de “Mindset”, sobre la psicologia de d’èxit, diu "contràriament al que la gent creu, elogiar la intel·ligència dels nens no els dóna confiança ni fa que aprenguin més".
El seu, potser sorprenent, estudi amb nens provinents de totes les àrees socioeconòmiques mostra que el rendiment dels nens baixa si sempre se’ls diu com són de llestos. Els nens que són elogiats massa sovint solen arriscar-se menys, són altament sensibles al fracàs i és més probable que es rendeixin quan hagin d’afrontar un repte.
"Els pares haurien d’entendre que no estan fent cap bé als fills quan els diuen com són de brillants i talentosos, diu Dweck. “Els estan fent creure que només se’ls valora per la seva intel·ligència i això fa que no vulguin aprendre”.
Recomano el llibre de Carol Dweck a pares i professors – és una lectura fascinant. També hi ha webs interessants ahttp://mindsetonline.com/whatisit/about/index.htmihttp://www.mindsetworks.com/default.aspx
HOW PRAISE CAN HARM CHILDREN
As parents we are usually proud and happy when our sons and daughters show talent, exceptional ability or achieve very high marks at school.And again, as loving parents, we would probably lavish praise on them believing we are developingtheirself-esteem and performance - "What a clever daughter I have!""You're so talented!" etc.Some parents reward high marks at school with maybe a bike or a basketball summer camp. We could think of this as motivating- my son / daughter has done well and deserves it - or perhaps, my son / daughter is intelligent and smart and therefore deserves it.
However, new research suggests that praising kids for their intelligence or talent does far more harm than good.
Carol Dweck, a professor of developmental psychology at Stanford University and author of "Mindset: The New Psychology of Success." says"Contrary to popular belief, praising children's intelligence did not give them confidence and did not make them learn better,"
Her, perhaps, surprising research with hundreds of kids from all socioeconomic backgrounds shows thatchildren's performance worsens if they always hear how smart they are. Kids who get too much praise are less likely to take risks, are highly sensitive to failure and are more likely to give up when faced with a challenge.
"Parents should take away the fact that they are not giving their children a gift when they tell them how brilliant and talented they are," Dweck says. "They are making them believe they are valued only for being intelligent, and it makes them not want to learn."
I recommend Carol Dweck's book to parents and teachers - it make fascinating reading. There are also interesting websites athttp://mindsetonline.com/whatisit/about/index.htmlandhttp://www.mindsetworks.com/default.aspx
© 2007 - 2022 Tus clases particulares Mapa web: Profesores particulares| Academias y centros