"Jo no crec en els qui eduquen, jo crec en allò que significa educar."

Això és ser mestre?

Una persona que concep l'errorcom afracàsi per aquest motiu no està disposat a assumir-lo, no pot o no hauria de ser mestre.

L'error serveix per créixer, és una font d'aprenentatge. Elfet d'equivocar-nos és totalment humà, tant s'equivoquen els adults com els més petits; no fer-ho seria totalment anormal.

I doncs, per què hi ha gent que no només no l'accepta sinó queperjudicaqui li fa l'observació? Això éseducar? L'educació es basa en la formació de la persona, atenent les seves aspiracions, no trencant les il·lusions i desitjos i destruint el que aquest concep com a futur.

L'educació se simplifica en un concepte "donació total", no unaentregaparcial que és insignificant."Jo no crec enels qui eduquen, jo crec enallò que significa educar."

Joan Chirivella.

Errar es aprender

Una persona que concibe el error como fracaso y por este motivo no está dispuesto a asumirlo, no puede o no debería ser maestro.

El error sirve para crecer, es una fuente de aprendizaje. El hecho de equivocarnos es totalmente humano, tanto se equivocan los adultos como los más pequeños; no hacerlo sería totalmente anormal.

Y entonces, ¿por qué hay gente que no solo no lo acepta sino que perjudica quién le hace la observación? ¿Esto es educar? La educación se basa en la formación de la persona, atendiendo sus aspiraciones, no rompiendo las ilusiones y deseos y destruyendo lo que este concibe como futuro.

La educación se simplifica en un concepto "donación total", no una entrega parcial que es insignificante. "Yo no creo en los que educan, yo creo en aquello que significa educar."

Joan Chirivella.

© 2007 - 2021 Tus clases particulares Mapa web: Profesores particulares| Academias y centros