HABITS HAVE POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS ON YOUR LIFE

Quan parlem d’hàbits potser pensem més en com trencar els hàbits dolents més que no pas en com adquirir-ne nous de bons. Deixar de fumar, reduir la quantitat de cafè, deixar de menjar embotits que augmenten el colesterol!

Si tothom sap com n’és de difícil trencar un mal hàbit, aleshores la mala notícia és que adquirir un hàbit nou també ho és, encara que sigui un de bo. Tots coneixem el sentiment de culpa per no haver anat a córrer 3 cops la setmana passada quan ens havíem proposat que ens llevaríem aviat i faríem 5 kilòmetres!

Ara estudis científics de la University College London demostren que aprendre nous hàbits com menjar fruita diàriament o anar a córrer és molt difícil . Va costar una mitjana de 66 dies molt feixucs que un comportament esdevingués el que definim com a hàbit, és a dir, automàtic i invariable. Les reaccions de la gent també van variar radicalment – a algunes persones els va costar 18 dies adquirir un hàbit, a d’altres fins a 245 dies!

Això són males notícies per als aprenents d’una llengua – quelcom molt més complex que menjar una poma cada dia. L’origen de tot això és troba, és clar, en com treballa el nostre cervell. Per al cervell, els hàbits en realitat són difícils de canviar! La naturalesa automàtica d’un hàbit està dissenyada per alliberar el cervell per a altres tasques. I els nostres cervells són molt més feliços triant el camí més fàcil, som més feliços relaxant-nos i mirant la tele que no pas aprenent una mica de vocabulari en anglès.

També tendim a pensar que adquirir nous hàbits per trencar amb els vells no és agradable – deixar de menjar fuet que augmenta el colesterol i substituir-lo per pomes – tot i sabent que és bo per a nosaltres. El nou hàbit “bo” és vist com a “càstig” pel vell hàbit. Un truc és substituir l’agradable per un altre similar o igualment agradable. Això podria ser, respecte a l’anglès, veure una pel·lícula en versió original, per exemple, o llegir els resultats esportius a internet en anglès.

When we talk of habits we perhaps think more of how to break bad ones rather than form new, good ones. Stop smoking, cut down on coffee, stop eatingcholesterolbuilding embutidos!

If everybody knows how difficult breaking a bad habit is, then the bad news is that it is also very difficult to form a new habit - even if it is a good one. We all know the feeling of guilt because we didn't go jogging three timeslast week when we had made a promise to ourselves we would get up early and do 5 kilometers!

Now, though, there are scientific studies from the University College London demonstrating just how difficult it is to learn new habits such as eating fruit daily or going jogging. On average it took a depressing 66 days before behaviour had become what we define as a habit, that is, automatic and unchanging. Also people's responses varieddramatically- some people took 18 days to form a habit, others up to 245 days! This is bad news for language learners - something much more complex than just eating an apple a day. The root of all this,of course,is in how our brains work. For the brain, the point is that habits aremeantto be difficult to change! The automatic nature of a habit is designed to free the brain up for other tasks. And our brains are much happier taking the easier route - relax and watch TV rather than do a bit more English vocabulary learning.

We also tend to think of forming new habits to break old habits as not pleasurable - giving up eating cholesterol building fuets for apples - even though we know it's good for us. The new "good" habit is almost seen as a "punishment" for the old habit. One trick is to short-circuit this loop and replace the pleasurable with something similarly pleasurable. This could be, in respect to learning English, watching a movie in original version, for example, or reading your sports reports on the internet in English.

© 2007 - 2022 Tus clases particulares Mapa web: Profesores particulares| Academias y centros