¿Por qué es importante aprender el catalán?

El català és una llengua de prestigi, tal com les seves institucions, la cultura i les tradicions. Neix com a llengua romànica entre els segles VIII i X, i és la llengua pròpia i oficial de Catalunya.És considerada un tret fonamental de la identitat catalana i ha estat clau per a la cohesió social. Per això és tan important que tota persona nouvinguda aprengui català i es pugui comunicar en la llengua pròpia del país d'acollida. A més, afavoreix el coneixement del nou entorn i facilita l'autonomia en diferents àmbits, com el laboral, el relacional o el de la participació.

Laboralment es valora molt positivament i contribueix en un ascens. En algunes empreses és un requisit indispensable i també un cert nivell, i si es disposa d'un negoci propi saber català permet donar un millor servei als clients que el parlen, igualment que tots aquells comerços i serveis que disposen de pàgina web, tenir l'idioma català dona un valor afegit a l'empresa.

El català és la llengua vehicular de l'ensenyament, és la llengua de comunicació id'aprenentatge en tots els centres educatius. Saber català serveix per ajudar els nostres fills i filles en el seu aprenentatge i continuar en la formació.

Parlar català facilita el coneixement de l'entorn, entre la societat on es viu i el funcionament dels diferents serveis: transport públic, indicacions, punts d'informació.... També permet ampliar la xarxa d'amistat i relacions socials.

El coneixement de la llengua catalana apropa les persones nouvingudes a molts àmbits de la vida quotidiana. Els catalans i catalanesvaloren molt positivament la parla de la llengua de les persones nouvingudes i que aquestes facin l'esforç d'entendre el català.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión en Castellano:

El catalán es una lengua de prestigio, como sus Instituciones, la cultura y las tradiciones. Nace como lengua románica entre los siglos VIII y X, y es la lengua propia y oficial de Cataluña. Se considera un rasgo fundamental de la identidad catalana y ha sido clave para la cohesión social. Por eso es tan importante que todas las personas recién llegadas aprendan catalán y se pueda comunicar en la lengua propia del país de acogida. Además, favorece el conocimiento del nuevo entorno y facilita la autonomía en diferentes sectores, como el laboral, el relacional o el de la participación en la sociedad.

Laboralmente se valora muy positivamente y contribuye en un ascenso. En algunas empresas es un requisito indispensable y con un cierto nivel, y si se tiene un negocio propio saber hablarlo permite dar un mejor servicio a los clientes que lo hablan, igual que todos los comercios y servicios que tienen página web, tener el idioma catalán da un valor añadido a la empresa.

El catalán es la lengua vehicular de la enseñanza, es la lengua de comunicación y de aprendizaje en todos los centros educativos. Saber catalán sirve para ayudar a nuestros hijos e hijas en su aprendizaje y continuar en su formación.

Hablar catalán facilita el conocimiento del entorno, entre la sociedad donde se vive y el funcionamiento de los diferentes servicios: transporte público, indicaciones, puntos de información, etc. También permite ampliar la red de amistades y relaciones sociales.

El conocimiento de la lengua catalana acerca a las personas recién llegadas a muchos ámbitos de la vida cotidiana. Los catalanes y las catalanas valoran muy positivamente que las personas recién llegadas hablen el idioma y que estas hagan el esfuerzo de comprender el idioma.

© 2007 - 2022 Tus clases particulares Mapa web: Profesores particulares| Academias y centros